Welkom bij H.S.V. "de Poepenkolk"

Sportvisserij Nederland is de landelijke vereniging die (inter)nationaal de sportvisserijbelangen behartigt. Met veel expertise, grote inzet, betrokkenheid en een uitgebreid netwerk van relaties op het gebied van recreatie-, natuur- en waterbeheer.

Winterafsluiting Veluwemeer.


Persbericht

15 oktober

 

Winterafsluiting Veluwemeer

 

Vanwege de broodnodige rust voor watervogels is het smalle deel van het Veluwemeer tussen Polsmaten en Elburg van 15 oktober tot 15 maart afgesloten voor alle vormen van recreatief gebruik.

 

Het gebied tussen Polsmaten (Nunspeet) en Elburg is een belangrijk watervogelgebied van internationale betekenis. Tegelijkertijd liggen langs de oever van dit deel van het Veluwemeer enkele verblijfsrecreatieterreinen en stranden, van waaruit wordt gesurft, geroeid en gekanood. In het winterseizoen leidt dit herhaaldelijk tot verstoring van overwinterende watervogels. Door de winterafsluiting wordt verstoring door recreatief gebruik teruggedrongen en ontstaat een onverstoord foerageer- en rustgebied voor overwinterende watervogels zoals de pijlstaart, tafeleend, krooneend en de zeldzame kleine zwaan.

 

De kleine zwaan keert half oktober terug uit de Arctische gebieden om in het Veluwerandmerengebied te overwinteren. Rond diezelfde datum wordt het winterstreefpeil in de Veluwerandmeren ingesteld, waardoor het voedsel voor de Kleine zwaan bereikbaar wordt. Half maart zijn de overwinterende watervogels grotendeels weer vertrokken naar de Arctische gebieden.

 

De winterafsluiting geldt niet voor schaatsers. Ligt er in een strenge winter ijs op het Veluwemeer, dan zijn er geen foeragerende watervogels aanwezig en vindt er geen verstoring plaats. Schaatsen behoort dus nog steeds tot de mogelijkheden.

 

 

 

Nadere informatie:

 

Projectbureau Integrale Inrichting VeluweRandmeren (IIVR)

Jan van der Perk (Hoofd Projectbureau Veluwerandmeren)

Telefoon 0320-297537

 

www.iivr.nl